Sadi Sopari / supari  Plain 150g Shredded Betalnut

Sadi Sopari / supari Plain 150g Shredded Betalnut

Regular price £2.99 Sale

BETEL NUT 

Sadi Supari / sopari Shredded Plain  ) Grade A Quality